BIBLIOGRAFIE  privind concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic clasa I grad profesional superior in cadrul Compartimentului Juridic

  1. Constituţia României.

  2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ

  3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata si completata prin Legea nr. 233/2002;

  6. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare ( cu exceptia cartilor III-VI)
  7. Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod civil, republicată cu modificările şi completările ulterioare(Cartea-III-a, Titlu VI-proprietatea publica,Cartea-V-a, Titlul II-VIII)
  8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

  9. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;

  10. Legea 53/2003 privind Codul Muncii , cu modificarile si completarile ulterioare.