R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5198 din 06.07.2020

 

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 06.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFRIM Marcel-Constantin în vârstă de 34 ani , cu domiciliul în comuna Veresti, sat Hancea, nr.43, judetul Suceava si a d-şoarei VIERU Florentina în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Stamate, nr.1177, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 15.07.2020 ,ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,Geanina BALAN