R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5287 din 08.08.2019

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astăzi: 08.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AVRĂMOAEI Răzvan-Andrei în vârstă de 20 ani , cu

domiciliul în com.Fântânele , sat Bănești ,nr.506 , judetul Suceava si a d-şoarei GROSU Iuliana în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în sat Adâncata , nr.763 , Com. Adâncata , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 17.08.2019 ,ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN