R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5180 din 18.06.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

 

Astazi 18.06.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui LĂPUȘNEANU Ovidiu-Petrică în vârstă de 22 ani , cu domiciliul în  comuna Fântânele, sat Stamate, nr.1153C, judetul Suceava si a d-şoarei BELCIUG Nicoleta-Adelina în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în sat.Bursuceni

com.Veresti , nr.793, jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 27.06.2020 ,ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,Geanina BALAN