R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5145 din 23.04.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

Astazi 23.04.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NAZARE Ioan-Constantin în vârstă de 43 ani , cu domiciliul în com.Fantanele, sat Stamate, nr.974, judetul Suceava si a d-şoarei AANEI Diana-Cornelia în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Stamate, nr.897, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 02.05.2021 , ora 14:30.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN