Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea func’iei publice de consilier juridic , clasa I ,grad professional superior durata nedeterminata în cadrul Compartimentului juridic , asistenta sociala,autoritate tutelara, stare civilă organizat în data de 31.10.2019 , ora 11,00 (proba scrisă) la sediul Primăriei comunei Fântânele

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi ale art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

MIRON Maricica Consilier juridic,clasa I,grad profesional superior,Compartimentul juridic, asistență socială, autoritate tutelara, stare civilă

Primăria comunei Fântânele

Admis

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 31.10.2019, ora 11,00 la sediul Primaria comunei Fântânele.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor , Balan Geanina din cadrul Primăriei comunei Fântânele

Afişat astăzi 23.10.2019 ora 15,00 la sediul Primăriei comunei Fântânele.

SECRETAR, BALAN Geanina