R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5109 din 17.03.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

Astazi 17.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FIERARIU Marian-Cristinel în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com.Fantanele, sat Bănesti, judetul Suceava si a d-şoarei BALAN Naomi-Viorica în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Banesti, nr.874, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 26.03.2021 , ora 10,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN