Anexa nr.2 la Dispozitia primarului  

nr.69 din 25.04.2019

   

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de ocupare a unui post , functie publică , de consilier debutant , clasa I în

    cadrul Compartimentului juridic , asistență socială ,autoritate tutelară , stare civilă

  1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Constituţia României;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  5. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare

6.H.G.nr.778/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , aprobate prin HG nr.50/2011 , a Normelor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei , aprobater prin HG.nr.38 /2011 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011

7.OUG nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,precum si pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

  1. HG.nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Hotararea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de încadrare , drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap , cu modificarile si completarile ulterioare .

P R I M A R,

HIJ Vasile