Bibliografie pentru concursul de promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere de SECRETAR GENERAL al comunei Fântânele , judetul Suceava

1. Constituţia României.

2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

3. O.G.33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de
catre autoritatile publice central si locale , actualizată.

4. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative , modificata.

5.Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă , actualizata.