Anexa nr.1 la Dispozitia primarului

nr.69 din 25.04.2019

             

BIBLIOGRAFIA

Pentru concursul de ocupare a unui post , functie publica , de consilier debutant , clasa I în cadrul Compartimentului agricol,urbanism ,cadastru,managementul proiectelor.

 

  1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată  cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Constituţia României;
  3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  4.  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  5.  OG nr. 28/2008 privind Registrului Agricol, aprobată prin Legea nr. 98/2009 cu modificările și completările ulterioare;
  6.  Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
  7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;
  8. OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
  9. OG  nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale aprobată prin  Legea nr. 223/2002.

10.Ordinul nr.734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019

 

PRIMAR,

HIJ Vasile