R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA
Nr.5003 din 04.01.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 04.01.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui SERBAN Catalin-Beniamin în vârstă de 22 ani , cu domiciliul

în com.Fîntînele , sat Stamate ,nr.1329 , judetul Suceava si a d-şoarei

ROSU Alexandra-Marta în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în com.Fintinele

sat Stamate , nr.1329 , jud. Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.
Casatoria va avea loc in data de : 13.01.2019 ,ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN