R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5020 din 27.01.2020

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 27.01.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOBABU Vasile în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în

comuna Fântânele ,sat Bănești ,nr.726 A , judetul Suceava si a d-şoarei  PLEȘCA Daniela-Lenuța în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în com.Fântânele, sat.Bănești, nr.726 A, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 05.02.2020 ,ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN