R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5040 din 11.02.2020

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 11.02.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CRIHAN Marian-Cosmin în vârstă de 30 ani , cu domiciliul în

comuna Fântânele ,sat Stamate ,nr.1175 A , judetul Suceava si a d-şoarei DROB Adriana-Elena în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com.Fântânele ,

sat.Stamate , nr.1175 A , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 20.02.2020 ,ora 09,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.