R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5073 din 22.02.2020

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 22.02.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui TÎRDEA Florin în vârstă de 41 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele ,sat Slobozia ,nr.62 , judetul Suceava si a d-şoarei SUHAN Maria-Cristina în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în com.Fântânele, sat.Slobozia , nr.62 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 02.03.2020 ,ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.