R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5074 din 06.03.2020

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 06.03.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui PURICE Elvis-Ionel în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Stamate ,nr.1214 , judetul Suceava si a d-şoarei LEUNESCU Andreea-Petronela în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com.Fântânele, sat.Fântânele, nr.310 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de: 15.03.2020, ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN