R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI F NT NELE

STAREA CIVILA
Nr.5149 din 03.05.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 03.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui RĂILEANU Andrei-Constantin în vârstă de 30 ani , cu domiciliul

în com.Fântânele , sat Bănești,nr.869 , judetul Suceava si a d-şoarei

IONIȚĂ Teodora în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în mun.Cluj-Napoca ,

str.Oasului nr.86-90,bl.L3 , et.5 , ap.45 jud.Cluj .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 12.05.2019 ,ora 12,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN