R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA
Nr.5074 din 26.04.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 26.04.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui POPOVICI Victor Gabriel în vârstă de 23 ani , cu domiciliul

în com.Fîntînele , sat Stamate ,nr.1245 , judetul Suceava si a d-şoarei

CLIM Emilia în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în sat Siminicea , com.

Siminicea , nr.519 , jud.Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 05.05.2019 ,ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN