R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5162 din 09.05.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 09.05.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SCUTARIU Daniel-Marcel în vârstă de 40 ani , cu domiciliul în com.Fântânele , sat.Stamate,nr.1433 , judetul Suceava si a d-şoarei COSTÎNĂ Maria în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în com.Vorona ,sat. Vorona , jud.Botoșani .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 18.05.2019 ,ora 15,00. Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,Geanina BALAN