R O M A N I A
JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI F NT NELE

STAREA CIVILA
Nr.5202 din 08.06.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 08.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui DRILEA Marin în vârstă de 47 ani , cu domiciliul

în com.Fântânele , sat.Stamate,nr.1417 , judetul Suceava si a d-şoarei

DONEA Elena în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în com.Fântânele ,sat.

Stamate,nr.1417 , jud.Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.
Casatoria va avea loc in data de : 17.06.2019 ,ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN