R O M A N I A
JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE
STAREA CIVILA
Nr.5204 din 08.06.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 08.06.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui PANDEL Vlad în vârstă de 50 ani , cu domiciliul

în com.Fîntînele , sat Stamate ,nr.1360 , judetul Suceava si a d-şoarei

RĂSCOL Sorina-Sînziana în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în sat Mitocu

Dragomirnei ,com.Mitocu Dragomirnei nr.132 ,jud.Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.
Casatoria va avea loc in data de : 17.06.2019 ,ora 16,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN