R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5206 din 10.07.2020

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 10.07.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MĂNĂLĂCHIOAEI Cezar-Alexandru în vârstă de 26 ani, cu  domiciliul în comuna Fântâmele, sat Stamate, nr.1477, judetul Suceava si a d-şoarei MIRON Anamaria-Adriana în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în com.Fântânele, sat.Stamate, nr.1096B, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 19.07.2020, ora 11,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN