R O M A N I A 

JUDETUL S  U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA

Nr.5219 din  05.07.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi:  05.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  

d-lui  SCUTARIU Alexandru-Vasilică  în vârstă de  28 ani , cu 

domiciliul în com.Fântânele , sat Fântânele ,nr.253 ,  judetul Suceava si a d-

şoarei  DĂSCĂLESCU Diana-Georgiana  în vârstă de  25 ani, cu domiciliul 

în sat  Probota , ors.Dolhasca  , nr.665 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2  din Legea nr.287/2009 privind 

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere  la această 

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe 

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de  : 14.07.2019 ,ora 15,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN