R O M A N I A 

JUDETUL S  U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA

Nr.5235 din  19.07.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi:  19.07.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui   COZMA Ilie-Dumitru  în vârstă de  40 ani , cu domiciliul în com.Fântânele , sat Bănești ,nr.718 ,  judetul Suceava si a d-şoarei BĂRBUȘ Luminița  în vârstă de  38 ani, cu domiciliul în mun.Satu Mare ,str.Botizului, nr.8 ,bl.8,ap.15, jud.Satu Mare. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2  din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere  la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de  : 28.07.2019 ,ora 16,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN