R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA

Nr.5272 din 06.08.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 06.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui CRAIU Marian-Dan în vârstă de 34 ani , cu domiciliul

în com.Fîntînele , sat Stamate ,nr.1067A , judetul Suceava si a d-şoarei

CURELARU Mariana în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în sat Stamate ,

nr.1067 A , Com.Fântânele , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 15.08.2019 ,ora 11,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN