R O M A N I A
JUDETUL S  U C E A V A
PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

 

STAREA CIVILA

Nr.5312 din  15.08.2019

 P U B L I C A Ţ I E,

 

Astăzi:  15.08.2019  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui  GAMBESCHI Ioan-DUMITRU în vârstă de  24 ani , cu domiciliul în com. Fântânele , sat Fântânele ,nr.184 ,  judetul Suceava si a d-şoarei  BRÎNDUȘONU Florina-Loredana  în vârstă de  23 ani, cu domiciliul în sat Mănăștiur  , nr.268 , Com. Mănăștiur , jud.Timiș. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2  din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere  la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de  : 24.08.2019 ,ora 16,30.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se 

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN