R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI F NT NELE

STAREA CIVILA
Nr.5314 din 16.08.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 16.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CĂLIN Ciprian-Marius în vârstă de 26 ani , cu domiciliul în com. Fântânele , sat Fântânele ,nr.430 A , judetul Suceava si a d-şoarei Maniliuc Andreia Gabriela în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în sat Roșcani , nr.30 , Com. Liteni , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

 

Casatoria va avea loc in data de : 25.08.2019 ,ora 17,00.

 

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN