R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI F NT NELE

STAREA CIVILA
Nr.5316 din 16.08.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 16.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LIVARARIU Claudiu – Cosmin în vârstă de 25 ani , cu domiciliul în com. Fântânele , sat Fântânele ,nr.280 , judetul Suceava si a d-şoarei

AVÎRVĂREI Andra în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în sat Fântânele , nr.180 A , Com. Fântânele , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 25.08.2019 ,ora 16,00.

 

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN