R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5321 din 17.09.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

Astazi 17.09.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPOVICI Viorel în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Fântânele, nr.473, judetul Suceava si a d-şoarei BULIGA Nicoleta în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în mun.Suceava, str. Jean Bart, nr.16, bl.1,sc.A,et.3, ap.46, județ Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale, ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de 26.09.2020, ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN