R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI F NT NELE

STAREA CIVILA
Nr.5332 din 01.09.2019

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 01.09.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui MARTIȘ Gelu-Alin în vârstă de 31 ani , cu domiciliul în

com. Poiana , sat Poiana , judetul Suceava si a d-şoarei FERARIU Liliana-

Crinuța în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în sat Stamate ,nr.1430 com.

Fântânele , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această

căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.
Casatoria va avea loc în data de : 10.09.2019 ,ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se

întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN