R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5349 din 20.09.2019

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astăzi: 20.09.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IACOB Daniel-Andrei în vârstă de 25 ani , cu domiciliul în

comuna Fântânele ,sat Fântânele ,nr.296 A , judetul Suceava si a d-şoarei POENARU Elena în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în ors.Liteni,str.Serelor nr.5 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 29.09.2019 ,ora 16,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN