R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5359 din 26.09.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 26.09.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui IACOB Florin în vârstă de 40 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele ,sat Fântânele ,nr.262 , judetul Suceava si a d-şoarei  PETRARU Florentina-Cristina în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în com.Fântânele , sat.Fântânele , nr.293 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 05.10.2019 ,ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN