R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA Nr.5420 din 10.10.2018

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi: 10.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VIZITIU Iulian în vârstă de 23 ani , cu domiciliul în com.Fîntînele , sat Banesti ,nr.857 , judetul Suceava si a d-şoarei Gherasim Anisoara în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com.Granicesti ,sat Granicesti , nr.321 , jud. Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 19.10.2018 ,ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,Geanina BALAN