R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5470 din 12.12.2019

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 12.12.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIDALAC Alexandru-Petru în vârstă de 24 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele ,sat Stamate ,nr.949A , judetul Suceava si a d-şoarei ZANFIRACHE Claudia-Antonia-Cristina în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com.Ipotesti, sat.Ipotesti , nr.436 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind

Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de: 21.12.2019 ,ora 12,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN