R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA

Nr.5311 din 04.09.2020

 

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 04.09.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROTARIU Ionel în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele, sat Stamate, nr.1530, judetul Suceava si a d-şoarei RĂDĂȘANU Roxana în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Verești, sat Corocăiești, nr.719, jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 13.09.2020 , ora 12,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,Geanina BALAN