R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5405 din 01.10.2021

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 01.10.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂLĂNOAEI Viorel-Gheorghe în vârstă de 47 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Bănești, nr.852 , judetul Suceava si a d-şoarei MIRON Alina în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, nr.984A, jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 10.10.2021 , ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN