R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5448 din 29.10.2021

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 29.10.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOCOIU Ovidiu-Gabriel în vârstă de 30 ani , cu domiciliul în comuna Veresti , sat Corocaesti , nr.815 , judetul Suceava si a d-şoarei DONEA Andreea Cristina în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Stamate , nr.1088 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 07.11.2021 , ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN