R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5324 din 01.08.2022

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 01.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DANIȘ Sorin în vârstă de 43 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Fântânele , nr.448 A , judetul Suceava si a d-şoarei MOKANU Silviia în

vârstă de 43 ani, cu domiciliul în sat Limanska , str.Lenina , nr.63 , tara Ucraina.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 11.08.2022 , ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN