R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5371 din 03.09.2021

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 03.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HRIȚCU Petru-Paul în vârstă de 34 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Fântânele , nr.437 , judetul Suceava si a d-şoarei ILIE Camelia în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în oras Liteni , str.Stejarului nr.17 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 12.09.2021 , ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN