R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5382 din 25.08.2023

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 25.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUPAN Rubin-Emanuel în vârstă de 29 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Stamate , nr.1507A , judetul Suceava si a d-şoarei

LUNGU Denisia-Daniela în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în com. Pătrăuți , Sat. Pătrăuți , nr.452 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 06.09.2023 , ora 15,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN