R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5396 din 15.09.2021

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 15.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NICANĂU Gheorghe-Florin în vârstă de 25 ani , cu domiciliul în comuna Scheia , sat Mihoveni, str.Alunului , nr.14 , judetul Suceava si a d-şoarei FRUMOSU Mihaela-Lenuta în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Stamate , nr.1197 , jud.Suceava. In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 24.09.2021 , ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN