R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA
Nr.5289 din 12.07.2022

P U B L I C A Ţ I E,

Astazi 12.07.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ONOFRAȘ-OLOERIU Adi-Mădălin în vârstă de 22 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Bănești , nr.580 B , judetul Suceava si a d-şoarei

VIȚEL Claudia-Mariana în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Moara, sat Moara Carp , str.Parohiei , nr.220 , jud.Suceava.

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 23.07.2022 , ora 16,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA, Geanina BALAN