R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNELE

STAREA CIVILA Nr.5393 din 04.09.2023

P U B L I C A Ţ I E,

 

Astazi 04.09.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PURNICHI Nicu-Constantin în vârstă de 28 ani , cu domiciliul în comuna Fântânele , sat Fântânele , nr.189 , judetul Suceava si a d-şoarei

PRODAN Maria-Ionela în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com.Vânători , Sat. Crivești , jud. Iași .

In temeiul dispoziţiilor art.285 alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe

ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc în data de : 14.09.2023 , ora 14,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,Geanina BALAN