R O M A N I A

JUDETUL S U C E A V A

PRIMARIA COMUNEI FINTINELE

STAREA CIVILA
Nr.5418 din 05.10.2018

P U B L I C A Ţ I E,

Astăzi: 05.10.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IFRIM Ionut-Daniel în vârstă de 22 ani , cu domiciliul în com.Fîntînele , sat Stamate ,nr.1088A , judetul Suceava si a d-şoarei HLAMAGA Mihaela-Adelina în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com.Dumbraveni ,sat Dumbraveni , jud. Suceava .

In temeiul dispoziţiilor art.285,alin.1 si 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat,orice persoană poate face opunere la această căsătorie,dacă are cunostinţă de existenta vreunei pedici legale,ori alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Casatoria va avea loc in data de : 14.10.2018 ,ora 13,00.

Opunerea la casatorie se va face în scris,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază,în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

OFITER DE STARE CIVILA,

Geanina BALAN